Connect with us

Marknadsnyheter

Bodyflight genomför fullt garanterad företrädesemission om 6 MSEK och planerar för extra bolagsstämma

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Bodyflight har beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 6 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB.

Styrelsen för Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight” eller ”Bolaget”) beslutade idag, 7 mars 2023 att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 6 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Kallelse till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 30 mars meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer främst att användas till att stärka Bolagets balansräkning samt exekvera den nya strategin.  Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent. Företrädesemissionen kan inbringa cirka 6 MSEK till Bodyflight före emissionskostnader och kvittning.

Bakgrund och motiv

Motivet till Företrädesemissionen är att skapa en starkare finansiell grund för nästa steg i Bodyflights tillväxtresa. Den framtida tillväxtresan är kopplad till Bodyflights pågående verksamhetsomstöpning och framtida strategi. Bolaget ämnar bland annat att;

  • Driva tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag inom upplevelsebranschen. Förvärvsobjekten ska primärt utgöras av bolag som har ett positivt kassaflöde, låga anläggningskostnader och därigenom besitter goda möjligheter för skalbarhet och geografisk expansion.
  • Utveckla erbjudandet av upplevelser med utgångspunkt från det välkända varumärke som Bodyflight skapat inom upplevelsebranschen i Sverige.
  • Skapa ett modernt bokningssystem med en e-handelsplattform för bättre kundkonvertering och möjlighet att sälja fler olika upplevelser genom Bolagets egna kanaler i framtiden.

VD Micha Velasco kommenterar:
”Tiden är mogen för Bodyflight att ta det här steget. Vi har påbörjat processen för att utveckla Bodyflight till att bli Sveriges ledande upplevelsebolag. Vi ska förvärva, äga och utveckla egna upplevelser samt sälja presentkort till dessa. Våra upplevelser ska vara adrenalinfyllda och kännetecknas av kvalitet och kundnöjdhet. Synergieffekterna blir betydande då många mindre upplevelsebolag saknar nödvändig overhead som behövs för att skala upp verksamheten. Med en avancerad och modern e-handelsplattform som Litium blir vår uppskalning av bolaget lättare och vi kan utveckla den digitala affären på ett nytt sätt.”

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Bodyflight har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, beslutat om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, om cirka 6 MSEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 6 april 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 12–26 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 12–21 april 2023. Teckningskursen uppgår till 1,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bodyflight vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs cirka 6 MSEK före emissionskostnader och kvittning.

Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Kvittning kommer att uppgå till minimum 2,4 MSEK och maximalt 5 MSEK. Kvittningsbeloppets storlek är beroende av Företrädesemissionens teckningsgrad.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 4 april 2023.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB. Bodyflight har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.  För emissionsgarantin utgår ingen ersättning. Företrädesemissionen kan inbringa cirka 6 MSEK till Bodyflight före emissionskostnader och kvittning.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

4 april 2023                  Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

6 april 2023                  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12–21 april 2023          Handel med teckningsrätter

12–26 april 2023          Teckningsperiod

28 april 2023                Offentliggörande av utfall

3 maj 2023                   Likviddag för teckning utan företräde

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att öka med 334 943,70 SEK, från 1 339 775,00 SEK till 1 674 718,70 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med högst 3 349 437 aktier, från 13 397 750 aktier till 16 747 187 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 20 procent.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 11:30 CET.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

bodyflight.se 
 

Om Bodyflight

Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar belägna i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder människor den unika och euforiska känslan av att kunna flyga och sväva fritt i en vertikal vindtunnel. Genom att vindstyrkan går att justera ihop med erfarna instruktörer är vårt motto; Alla kan flyga! 
Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Läs mer på bodyflight.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.