Connect with us

Marknadsnyheter

Bodyflight genomför fullt garanterad företrädesemission om 6 MSEK och planerar för extra bolagsstämma

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Bodyflight har beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 6 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB.

Styrelsen för Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight” eller ”Bolaget”) beslutade idag, 7 mars 2023 att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 6 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Kallelse till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 30 mars meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer främst att användas till att stärka Bolagets balansräkning samt exekvera den nya strategin.  Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent. Företrädesemissionen kan inbringa cirka 6 MSEK till Bodyflight före emissionskostnader och kvittning.

Bakgrund och motiv

Motivet till Företrädesemissionen är att skapa en starkare finansiell grund för nästa steg i Bodyflights tillväxtresa. Den framtida tillväxtresan är kopplad till Bodyflights pågående verksamhetsomstöpning och framtida strategi. Bolaget ämnar bland annat att;

  • Driva tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag inom upplevelsebranschen. Förvärvsobjekten ska primärt utgöras av bolag som har ett positivt kassaflöde, låga anläggningskostnader och därigenom besitter goda möjligheter för skalbarhet och geografisk expansion.
  • Utveckla erbjudandet av upplevelser med utgångspunkt från det välkända varumärke som Bodyflight skapat inom upplevelsebranschen i Sverige.
  • Skapa ett modernt bokningssystem med en e-handelsplattform för bättre kundkonvertering och möjlighet att sälja fler olika upplevelser genom Bolagets egna kanaler i framtiden.

VD Micha Velasco kommenterar:
”Tiden är mogen för Bodyflight att ta det här steget. Vi har påbörjat processen för att utveckla Bodyflight till att bli Sveriges ledande upplevelsebolag. Vi ska förvärva, äga och utveckla egna upplevelser samt sälja presentkort till dessa. Våra upplevelser ska vara adrenalinfyllda och kännetecknas av kvalitet och kundnöjdhet. Synergieffekterna blir betydande då många mindre upplevelsebolag saknar nödvändig overhead som behövs för att skala upp verksamheten. Med en avancerad och modern e-handelsplattform som Litium blir vår uppskalning av bolaget lättare och vi kan utveckla den digitala affären på ett nytt sätt.”

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Bodyflight har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, beslutat om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, om cirka 6 MSEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 6 april 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 12–26 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 12–21 april 2023. Teckningskursen uppgår till 1,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bodyflight vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs cirka 6 MSEK före emissionskostnader och kvittning.

Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Kvittning kommer att uppgå till minimum 2,4 MSEK och maximalt 5 MSEK. Kvittningsbeloppets storlek är beroende av Företrädesemissionens teckningsgrad.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 4 april 2023.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB. Bodyflight har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.  För emissionsgarantin utgår ingen ersättning. Företrädesemissionen kan inbringa cirka 6 MSEK till Bodyflight före emissionskostnader och kvittning.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

4 april 2023                  Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

6 april 2023                  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12–21 april 2023          Handel med teckningsrätter

12–26 april 2023          Teckningsperiod

28 april 2023                Offentliggörande av utfall

3 maj 2023                   Likviddag för teckning utan företräde

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att öka med 334 943,70 SEK, från 1 339 775,00 SEK till 1 674 718,70 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med högst 3 349 437 aktier, från 13 397 750 aktier till 16 747 187 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 20 procent.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 11:30 CET.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

bodyflight.se 
 

Om Bodyflight

Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar belägna i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder människor den unika och euforiska känslan av att kunna flyga och sväva fritt i en vertikal vindtunnel. Genom att vindstyrkan går att justera ihop med erfarna instruktörer är vårt motto; Alla kan flyga! 
Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Läs mer på bodyflight.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hedersrelaterat våld och förtryck – ny metod för varaktig förändring

Published

on

By

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett komplext och utbrett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg, som båda har gedigen erfarenhet av socialt arbete med HVF, ser det som en viktig del i det aktiva integrations- och jämställdhetsarbetet. Nu kommer deras bok Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten. Den visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av den. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Om boken
Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten
ISBN: 978-91-7741-330-1
Sidor: 128
Utgivning: 5 maj 2023
Pris: 350 kr exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diagonal Bio AB presenterar på Investerarmötet på Banérska palatset den 29 mars 2023

Published

on

By

På onsdag den 29 mars 2023 deltar Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) på Investerarmötet på Banérska palatset i Stockholm. Jack Egelund Madsen, Bolagets VD, presenterar Diagonals verksamhet och ger en uppdatering på senaste händelser i Bolaget.

Ställ frågor till Diagonals VD Jack Egelund Madsen
Frågor kommer att förmedlas av moderatorn Peter Malmström i samband med frågestunden efter presentationen.

Frågor kan skickas innan presentationen eller ställas under frågestunden via mejl till ulf.norr@fsmarkets.se.

Information om Investerarmötet
Tid
: 17:30 29 april 2023
Plats: Västra Trädgårdsgatan 11 A intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
Anmälan: Läs mer om eventet och anmäl dig [här].

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

Published

on

By

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Tydliga AB (”Tydliga”) är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydliga arbetar huvudsakligen som en serviceorganisation åt sina rådgivare. Tydliga växer med lönsamhet men flera medlemsbolag står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet. Alpcot äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en mycket intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

”Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga,” kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se
+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.