Delårsrapport januari-juni 2021 för Sparbanken Rekarne AB

| 29 juli, 2021 | 0 kommentarer

VD Annika Helg:
– Det gör mig stolt att som nytillträdd vd sedan april i år, få summera stabila delårssiffror. Vi har en fortsatt bra resultatutveckling och redovisar ett resultat efter kreditförluster på närmare 90 mkr på sex månader, vilket är 20 mkr bättre än 2020. Vi fortsätter växa vår affär och balansräkning.  

 

Ekonomiskt sammandrag, kvartal två, april-juni 2021:

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 1, januari-mars 2021)

 • Provisionsnettot för kvartal två landar på 36,1 mkr (36,6 mkr). Provisionsnettot är fortsatt starkt vilket föranletts av en marknad som fortsatt utvecklats positivt.
   
 • Rörelsekostnaderna landar på 60,6 mkr under det andra kvartalet och är högre i jämförelse med föregående kvartal (52,8 mkr) vilket beror på högre kostnader kopplat till marknadsföring och IT samt högre personalkostnader av engångskaraktär.
   
 • Bankens kreditförluster inklusive kreditreserveringar minskade med 1,2 mkr (2,2 mkr) under andra kvartalet 2021 vilket beror på att konjunkturen återhämtat sig markant samt att makroutsikterna fortsatt ser bättre ut. 
   
 • Bankens totala affärsvolym uppgår per den 30 juni 2021 till 48 453 mkr (47 382 mkr). Bankens inlåning har under andra kvartalet ökat med 4,4 %. Ökningen bedöms främst bero på de restriktioner som funnits i samhället under kvartalet. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har fortsatt att öka till följd av den fortsatta tillväxten på marknaden vilket förklarar bankens stigande affärsvolym.
   
 • Total kapitalrelation uppgick till 21,3 % (19,0 %).
   
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 340 % (291 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

 

Viktiga händelser, april-juni 2021:

 • Bankens nya VD, Annika Helg har den 6 april tillträtt.

 • Spridningen av Covid-19 har under det andra kvartalet minskat något, antalet som behöver intensivvård har minskat. Detta till följd av en hög vaccinationstakt, i kombination med vår, sommar och värme. Vilket gjort att samhället öppnat upp mer.

 • Under senare delen av det andra kvartalet rådde det oroligheter i Sveriges riksdag, Statsminister Stefan Löfven avgick efter en misstroende omröstning. På kort sikt har detta ingen påverkan på den svenska ekonomin men på lång sikt kan detta ha en viss påverkan.
   
 • En världsekonomi som repar sig i takt med att pandemin avtar förväntas leda till ökad inflation och högre räntor. Vilket lett till att det råder en inflationsoro där inflationen i delar av världen är klart högre än centralbankernas inflationsmål. Den ökade inflationen tros vara året ut som en effekt av pressade priser under pandemin, men framtiden är fortsatt oviss. Sveriges inflation ligger fortfarande på en stabil nivå utifrån inflationsmålet.
   
 • Likt tidigare kvartal har aktiemarknaden fortsatt varit väldigt stark, inte minst Stockholmsbörsen men trenden visar att börsen sakta men säkert börjar stabilisera sig. Vilket tyder på att det framgent inte kommer att vara lika extrem avkastning som det senaste året.
   
 • Efter kraftiga fall i BNP under delar av föregående år verkar ekonomin ha klarat sig bättre än vad man till en början befarade. Trots nya virusvarianter av Covid-19 har den ekonomiska aktiviteten fungerat bättre än tidigare. Detta till följd av att vaccinationerna avseende Covid-19 har kommit igång.
   

För mer information:

Annika Helg
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
[email protected]

 
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
[email protected]

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 klockan 13:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *