Ecore Group erhåller vederlagsfria teckningsåtaganden och garantiåtaganden avseende teckningsoptioner av serie TO 2 motsvarande en teckningsgrad om 100%

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nyttjandeperioden för Ecore Group AB:s (”Ecore Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 inleds idag, den 2 maj 2022. Bolaget kan idag meddela att tf. VD Milad Pournouri, styrelseordförande Stephan Käll samt ett antal andra teckningsoptionsinnehavare genom teckningsförbindelseavtal skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner om totalt 1.424.622,66 SEK.

Härutöver har Bolaget tecknat avtal om en ’’top-down garanti’’ om upp till 4.586.070,66 SEK vilket tillsammans med teckningsförbindelserna uppgår till ett totalt belopp om 6.010.693,32 SEK. Detta innebär att Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantier motsvarande 100 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 2 kan inbringa.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 2:

Styrelsen i Bolaget beslutade och genomförde, under andra kvartalet 2021, en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje TO 2 som innefattades av företrädesemissionen berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,14 SEK per ny aktie. Maximalt kan 5.272.538 TO 2 utnyttjas för teckning av lika många aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om 6.010.693,32 SEK.

Teckningsförbindelser avseende TO 2:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från följande individer:

Namn                                               Teckningsåtagande i SEK

Aksia Invest Aktiebolag                    814.379,52 SEK 
Peyman Pournouri                           358.199,40 SEK
Stephan Käll                                    149.910 SEK
Milad Pournouri                               102.133,74 SEK

Totalt:                                              1.424.622,66 SEK

Ingen ersättning utgår för ovanstående teckningsförbindelser.

‘’Top-down garanti’’ avseende TO 2:

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt 4.586.070,66 SEK vilket motsvarar cirka 76,30 procent av den totala emissionslikvid som teckningsoptioner av serie TO 2 kan inbringa.

Garantin är en så kallad ”top-down garanti”, vilket innebär att om TO 2 nyttjas till cirka 23,70 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 76,30 procent upp till fulltecknad TO 2. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 2 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionsinlösen för det fall samtliga TO 2 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 har avslutats.

Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i optionsinlösen, vilken uppgår till 1,14 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 2 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp. Kostnaderna för ’’top-down garantin’’ uppgår till 0 SEK.

Bolaget har erhållit garantiåtaganden från följande individer:

Namn                                                Teckningsåtagande i SEK

Cihan Punar                                       1.000.000 SEK 
Milad Pournouri                                  960.070,66 SEK
Simon Javadifaraz (Toppgaranti)       798.000 SEK
Andrés Fuentes-Rivera                      600.000 SEK
Oliver Aleksov                                    500.000 SEK
Aksia Invest Aktiebolag                      500.000 SEK
Diaz Capital Invest AB (Toppgaranti) 228.000 SEK

Totalt:                                                4.586.070,66 SEK

Milad Pournouri, tf. VD kommenterar:

”Jag vill tacka de teckningsåtagare och garanter som vederlagsfritt beslutat att stötta Bolaget i sin optionsinlösen. Med likviden från TO 2 blir moderbolaget skuldfritt samtidigt som vi fortsatt kan stötta våra portföljbolag i deras tillväxtresa. Inlösen av optionen sätter punkt för den finansieringslösning som implementerades för snart ett år sedan, vilket gör att vi nu kan vända blad och framöver diktera Bolagets finansiering på ett sådant sätt som speglar dagens verksamhet”

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se

Denna information är sådan information som Ecore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-05-02 kl. 09:20 CET

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.