KALLELSE TILL Extra Bolagsstämma i NETJOBS Group AB

| 28 september, 2020 | 0 kommentarer

Aktieägarna i NetJobs Group AB, org.nr 556656-5502, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Narvavägen 12, 6tr, Stockholm.

Anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 oktober 2020,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 12 oktober 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, per e-post till niklas.eriksson[email protected] eller per post till NetJobs Group AB, att: ”Investors”, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-67 87 420. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 12 oktober 2020 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.netjobsgroup.com senast från och med två veckor före stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av minst en justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om kvittningsemission
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande:

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 161 290,30 kronor genom nyemission av högst 6 451 612 aktier.
 2. Teckningskursen ska vara 0,31 kronor per aktie.
 3. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Trottholmen AB.
 4. Teckningen av aktier ska ske senast den 16 oktober 2020. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordran mot bolaget senast den 16 oktober 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta, alternativt återbetala vid kontantbetalning, del av den fordran som Trottholmen AB har gentemot bolaget.
 8. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktie som fastställts i samband med förhandlingar mellan parterna i nära anslutning till offentliggörandet av kallelsen till extra bolagsstämman.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.netjobsgroup.com senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i september 2020

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *