Connect with us

Marknadsnyheter

Karnov Group erhåller godkännande att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike

Published

on

Karnov Group AB (publ) (“Karnov” eller “Bolaget”) har erhållit godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten och kommer därmed att slutföra förvärvet av de avknoppade verksamheterna inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike (tillsammans de ”Förvärvade Bolagen”). Slutförande av förvärvet beräknas att ske den 30 november 2022, varpå de Förvärvade Bolagen kommer att konsolideras i Karnovs koncernredovisning. Karnov har ingått avtal med den spanska konkurrensmyndigheten att göra vissa marknadsåtaganden (”Åtagandena”) i tre år efter slutförande av förvärvet.

Kort om den planerade transaktionen

  • Förvärvet transformerar Karnov från en av de ledande aktörerna för juridiska informationstjänster i Norden till en europeisk aktör med stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike. De Förvärvade Bolagen är välkända leverantörer inom juridisk information, research, arbetsflöde, analys och juridisk fortbildning i Spanien och Frankrike.  
  • Tillsammans utgör de Förvärvade Bolagen en stark aktör i Spanien och Frankrike med en preliminär oreviderad proforma-omsättning om cirka 123,2 miljoner euro och med en EBITDA om cirka 16,7 miljoner euro, motsvarande cirka 1 250 miljoner kronor respektive 170,0 miljoner kronor[1], vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13,6 procent, för räkenskapsåret 2021
    • Genom att kombinera det bästa innehållet och den bästa plattformen samt egna erfarenheter från sammanslagningar av bolag, får Karnov en stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike samt goda möjligheter för fortsatt utveckling av de lokala verksamheterna. Karnov är förberedda att realisera kostnadseffektiviseringar i Spanien som ska generera årliga synergier på en EBITDA-nivå om upp till cirka 10 miljoner euro med full effekt vid slutet av 2026. Kostnaderna för att uppnå detta beräknas uppgå till upp till totalt cirka 24 miljoner euro
  • Karnov har åtagit sig under en period om tre år från slutförandet av förvärvet att göra två Åtaganden på den spanska marknaden. Karnov avser att skapa nya förstklassiga erbjudanden på den spanska marknaden, men har även åtagit sig att erbjuda befintliga lokala produkter och tjänster, inklusive juridiska databaser och publikationer, separat under rimliga marknadsförhållanden. Vidare har Karnov åtagit sig att inte ingå exklusivitetsavtal med författare som begränsar författarens möjlighet att samarbeta med något annat företag. Åtagandena kan därefter förlängas av den spanska konkurrensmyndigheten i som längst ytterligare två år, om myndigheten anser det nödvändigt.
  • Karnov kommer arbeta nära med de lokala verksamheterna för att realisera synergierna. Som tidigare meddelats kommer de Förvärvade Bolagen att vara fristående från verksamheterna i Norden under den period när synergier avses realiseras i de Förvärvade Bolagen. Karnov har för avsikt att därefter undersöka synergier mellan de Förvärvade Bolagen samt den befintliga verksamheten i Norden.

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group, kommenterar

Vi är nöjda att nu ha fått klartecken att genomföra förvärven. Det är en attraktiv möjlighet att skapa förstklassiga erbjudanden på de lokala marknaderna och där bygga en stark marknadsnärvaro. Nu samlar vi några av de mest innovativa varumärkena på den europeiska marknaden för juridiska informationstjänster under ett tak. Det skapar en stark grogrund för nya Legal Tech-lösningar och därmed till betydande värdeskapande för våra kunder och aktieägare.”

 

Karnov förvärvar samtliga aktier och röster i Wolters Kluwer France S.A.S (“Wolters Kluwer France”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A. (“Wolters Kluwer Spain”) och Editorial Aranzadi S.A.U. (“Thomson Reuters Spain”) och vissa dotterbolag[2] samt överlåtelse av vissa IP-rättigheter[3] för ett kontant vederlag om cirka 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis. Som tidigare kommunicerat den 9 december 2021 har Karnov kommit överens om villkoren för och säkrat en ny brygglånefacilitet från Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland för att finansiera transaktionen.

 

Både i Spanien och Frankrike förvärvar Karnov verksamheter som har välkända och respekterade varumärken på de lokala marknaderna. Karnov avser att bära fanan vidare och har beslutat sig för att vara verksamma under varumärket Aranzadi LA LEY i Spanien och Lamy Liaisons i Frankrike. Karnov Groups varumärke kommer att adderas till de viktigaste varumärkena för att signalera internationalisering, innovation och europeisk styrka.

För mer information, kontakta:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: +46 709 957 002
Email: [email protected]

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
Email: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 3 november 2022 klockan 17:00 CET.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 300 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske”, eller i varje enskilt fall deras negationer, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som ingår i detta pressmeddelande avser endast omständigheterna vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande.

 

[1] EUR-siffrorna har omräknats till SEK med den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 januari till 31 december 2021, med en EUR/SEK valutakurs om 10,15. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade.

[2] Transaktionen skulle innebära förvärv av 100 % av aktierna i Wolters Kluwer France, Wolters Kluwer Spain, Thomson Reuters Spain och dotterbolagen Wolters Kluwer Formación, S.A. och Wolters Kluwer Portugal Unipessoal, LDA.

[3] Överlåtelse av vissa IP-rättigheter mellan Wolters Kluwer International Holding B.V., Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg SA, Holding Wolters Kluwer France S.A.S., Thomson Reuters Holdings B.V. och Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.