Connect with us

Marknadsnyheter

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2021/2022

Published

on

MAGs totala omsättning i Q3 var den högsta hittills under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen växte med 12% till 91 MSEK och ARPDAU ökade med 7% jämfört med samma kvartal förra året.

Perioden mars 2022 – maj 2022 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 91 162 TSEK (81 381 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år. Kvartalets nettoomsättning inkluderar en intäkt på 14 706 TSEK relaterat till en transferbonus från Applovin. Justerad nettoomsättning är 76 456 TSEK
 • EBITDA för perioden var 25 631 TSEK (15 252 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 10 965 TSEK (15 409 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende transferbonus, förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 45 841 TSEK (48 912 TSEK), en minskning med 6% jämfört med samma period föregående år. Notera att transferbonus inte inkluderas in i spelbidraget
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 5,8 US cents (5,5 US cents), en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,38 SEK/aktie (0,05 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 21 589 TSEK (23 323 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,5 miljoner respektive 4,3 miljoner under kvartalet, en minskning med 23% respektive 30% jämfört med samma period föregående år

VD-kommentar i sammandrag

“Det här kvartalet såg vi en extraordinär intäkt på 15 MSEK relaterat till en transferbonus i samband med ett byte till en ny annonsplattform. Justerat för denna bonus var kvartalets nettoomsättning 76 MSEK – i nivå med föregående kvartal – vilket är en minskning med 6% jämfört med samma kvartal föregående år. Förändringen kan främst härledas till Word Mansion som hade ett starkt Q3 2021 med höga investeringar i User Acquisition (UA) och även hög försäljning. Omsättningen under kvartalet var förstärkt av en stark USD jämfört med föregående år.

Ser vi på den totala omsättningen för Q3 kan vi konstatera att vi når den högsta kvartalsomsättningen sedan bolagets grundande 2010. Omsättningen i Q3 nådde 91 MSEK och EBITDA för perioden var 26 MSEK.

Det är med glädje vi kan meddela att Tile Mansion nu är redo för att gå mot en global lansering. Tusentals spelare är redan aktiva på daglig basis och spelet genererar för närvarande runt 4% av våra totala dagliga intäkter. Prestanda på UA för Tile Mansion är bra och vi ämnar att fortsätta att accelerera våra investeringar i UA medan vi adderar mer innehåll och uppdateringar i spelet under kommande veckor och månader. Redan i dagsläget är det det spel som har högst genomsnittlig intäkt per dagligt aktiv användare (ARPDAU) i hela spelportföljen. Vi har inte varit så här exalterade över ett spelsläpp sedan lanseringen av Wordzee.

Vårt mål som bolag är att konkurrera med de absolut bästa spelutvecklarna i branschen. Många av de bästa spelen inom casual-kategorin erbjuder idag allt djupare spelupplevelser som går bortom själva spelmekaniken. Vi gör oss redo för hösten 2022, med en utökad kapacitet att bygga spel som är djupare och rikare än tidigare och går en väldigt spännande framtid till mötes,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2021 – maj 2022 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 237 773 TSEK (216 937 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år. Det senaste kvartalets nettoomsättning inkluderar en intäkt på 14 706 MSEK relaterat till en transferbonus från Applovin. Justerad nettoomsättning är 223 067 TSEK
 • EBITDA för perioden var 64 305 TSEK (34 874 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 50 685 TSEK (37 079 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende transferbonus, förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 147 734 TSEK (129 427 TSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var 0,81 SEK/aktie (-0,03 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 29 juni 2022 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig påhttps://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022 klockan 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.se
Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.se

Om MAG Interactive   
MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. Med passionerade, kreativa team och en datadriven affärsmodell, levererar MAG spelupplevelser i världsklass till miljontals spelare världen över. MAG är experter på ordspel och trivia, med en katalog av spel som Quizkampen, Wordzee, Primetime, Word Bubbles, Word Mansion, Ruzzle, Word Domination och WordBrain, som totalt har laddats ned över 350 miljoner gånger. MAG har studios i Stockholm och Brighton och noterades 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Email: info@fnca.se. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. För mer information besök www.maginteractive.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.