Connect with us

Marknadsnyheter

Matsmarts koncernresultat 2023: Omsättningen över en miljard kronor med förbättrat kassaflöde

Published

on

Den 30 maj 2024 antogs års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 av årsstämman.  Tillväxten under året var 17 procent och omställningen mot lönsamhet har gett effekt. Nedan följer en sammanfattning av årets höjdpunkter.

Jan – dec 2023 finansiella nyckeltal

·   Koncernens omsättning uppgick till 1043 MSEK, en ökning med 17 % (23 %) jämfört med 2022 (889 MSEK). 

o   Norden: omsättningen uppgick till 678 (605) MSEK

o   DACH: omsättningen uppgick till 334 (267) MSEK

o   Storbritannien: omsättningen uppgick till 31 (18) MSEK

·   Koncernens resultat efter finansiella poster landade på -374 (-422) MSEK

·   Koncernens soliditet uppgick vid årets slut till 80 % (74 %)

·   Företaget tog in 460 MSEK (40 MEUR) i en tillväxtrunda ledd av världens största cirkulära investerare Circularity Capital och med stöd från befintliga ägare. I och med finansieringsrundan har Matsmart totalt tagit in över 1,8 miljarder SEK. 

Jan – dec 2023 positiv påverkan

·   Koncernen återcirkulerade sammanlagt 21 858 (25 761) ton mat och konsumentprodukter, vilket bidrog till en nettobesparing på över 19 000 (19 000) ton CO2e. Minskningen av antalet återcirkulerande ton beror framförallt på hårdare interna kriterier för klassning av sortiment som räddats. 

Utveckling 2024 

·  Satsningar för att göra det enklare för konsumenter att välja räddat först, inte minst genom utveckling av bättre och mer skräddarsydda kundupplevelser. 

· Det tyska lagret byggs om och automatiseras, vilket signifikant kommer att öka orderlönsamheten för DACH-regionen

· Fortsatt arbete med att förbättra lönsamheten, med ökade vinster i Sverige och ett lönsamt Norden inom räckhåll. Med unit economics som stödjer lönsamhet kommer lönsamheten att öka med ökade volymer

Kommentarer från vd Peter Beckius:

“2023 var ett tufft år, både för konsumenter som fick mindre pengar att röra sig med, och för e-handeln i stort med inflation och ökade kostnader. Tillväxten för mat online stannade av i Europa. På vissa marknader, i Sverige till exempel, var tillväxten negativ. Sett ur det perspektivet är jag extremt stolt över våra prestationer. På den här ganska tuffa marknaden har vi, likt många cirkulära koncept, fortsatt att växa. Matsmart är idag Europas ledande cirkulära e-handel för mat och även om vi har en bit kvar till lönsamhet på gruppnivå, pekar utvecklingen åt rätt håll. De förändringar som vi sjösatte under förra året har börjat ge effekt. Vi har en tydlig plan hur vi ska nå lönsamhet och vi ska fortsätta att jobba för att fler ska välja räddad mat först.”

Vd:s kommentarer om utvecklingen i: 

Norden: 

“Vi ser just nu ökande vinster i Sverige och ett lönsamt Norden inom räckhåll. Efterfrågan på cirkulär mat i Norden fortsätter att vara stark och lönsamheten på ordernivå är god. Med ökade volymer kommer lönsamheten att fortsätta förbättras då vi får en positiv spiral i flera led. Matsmarts varumärke är starkt på våra hemmamarknader.”

DACH:

“I februari slog vi upp portarna till vår österrikiska e-handel – som drivs helt av vårt tyska team och skeppas från vårt tyska lager. Tyskland fortsätter att växa stadigt. En milstolpe under året var byggstarten för vårt tyska automatiserade lager som kommer att tas i drift i slutet av 2024. Automatiseringen är helt avgörande för vår långsiktiga lönsamhet i DACH-regionen.”

Källor:

EuroCommerce Retail & Wholesale and McKinsey & Company (2024). Signs of Hope—The State of Grocery Retail 2024: Europe. [online] McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe.

PostNord & HUI Research (2024). E-barometern 2023 Årsrapport . [online] PostNord. Available at: https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-barometern.

Hanna Thofelt Lindström
Kommunikations- och hållbarhetschef
+46 76 3161207
hanna.thofelt.lindstrom@matsmart.se

Om Matsmart:

Matsmart är en europeisk mat-e-handel och impact-bolag. Bolaget bidrar till en hållbar reformering av det globala matsystemet med en affärsmodell som linjerar helt med det globala hållbarhetsmålet 12.3: att världens matförluster och -svinn ska minska till år 2030. Idag finns Matsmart-Motatos med på Financial Times lista över Europas snabbast växande bolag och är etablerat på fem europeiska marknader. På Matsmart-Motatos kan konsumenter handla mat och konsumentprodukter som annars hade riskerat att slängas, på grund av till exempel överskottsproduktion, kort datum eller säsongsvariationer. 

Matsmarts totala intäkter uppgick år 2023 till 1043 miljoner svenska kronor. Bolaget stöds av många ledande investerare inklusive Circularity Capital, SEB Private Equity, Northzone, Edastra, LeadX Capital, Exor Capital, Gullspång Re:food Invest, Blume Equity, Norrsken VC och Seven Ventures.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.