Nordax Bank AB (publ) påbörjar acceptperioden för det rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet om NOK 105 per aktie i Bank Norwegian ASA

| 5 augusti, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE. 

FÖR MER INFORMATION OM NORDAX FRIVILLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE, SE NORDAX FORMELLA OFFENTLIGGÖRANDE AV ERBJUDANDET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ: WWW.COLLABORATE-TO-SCALE.COM.

Erbjudandehandlingen (”Erbjudandehandlingen”) för det rekommenderade frivilliga kontanta uppköpserbjudandet av Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”) att förvärva samtliga aktier i Bank Norwegian ASA (”Erbjudandet”) blev i dag godkänt av Oslobörsen. Acceptperioden kommer att påbörjas i morgon, den 6 augusti 2021, och utlöpa 16:30 den 6 september, med förbehåll för eventuella förlängningar som kan göras diskretionärt av Nordax.

Jacob Lundblad, VD, Nordax, kommenterar: ”Med styrelsens rekommendation har vi ett bra momentum för att skapa den ledande nordeuropeiska nischbanken. Och i morgon inträffar nästa milstolpe när aktieägarna kan börja att acceptera budet på sina Bank Norwegian-aktier.”  

För mer information avseende Erbjudandet, inklusive Erbjudandehandlingen och fullständiga pressmeddelanden, vänligen se www.collaborate-to-scale.com.

För mediaförfrågningar:

Oscar Karlsson, Brunswick Group
[email protected]
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 augusti 2021 kl. 20.45 CET.

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har cirka 273 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland per 31 mars 2021. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 29,0 miljarder kronor och inlåningen till 27,9 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att förvärva, eller en uppmaning om eller ett erbjudande att sälja några värdepapper. Erbjudandet kommer endast att lämnas på grundval av Erbjudandehandlingen och kan enbart accepteras på de villkor som framgår av Erbjudandehandlingen. Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion där detta skulle kunna strida mot lagar i en sådan jurisdiktion eller skulle kräva att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av norska lagar och regler. Pressmeddelandet och all dokumentation relaterad till Erbjudandet distribueras inte och får inte postas till eller på något annat sätt distribueras eller skickas till eller inom något land där sådan distribution eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion – ingen sådan åtgärd kommer vara godkänd eller sanktionerad av Nordax. Varje försök till accept av Erbjudandet som görs direkt eller indirekt i strid med dessa restriktioner kommer inte att accepteras.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive huruvida Nordax kommer att fullfölja Erbjudandet, information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt effekter av det avsedda Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordax kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordax har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *