Rizzo Group offentliggör oreviderade resultat- och balansräkningar för september och oktober 2021 samt en övergripande likviditetsbedömning till och med februari 2023

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

STOCKHOLM (december 2021) – Som tidigare offentliggjorts har Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) den 23 mars 2021 ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. Bolaget skickade den 8 december 2021 ut ackordsförslaget. Där redogörs även för Bolagets tillgångar per den 30 september 2021. Ackordsförslaget och förteckningen över Bolagets tillgångar finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.rizzogroup.se. Bolaget avser vidare att ansöka om förlängning av rekonstruktionen.

Under diskussioner kring ackordsförslaget med de olika borgenärerna gör Bolaget bedömningen att det är nödvändigt att delge bolagsspecifik information som tidigare inte offentliggjorts till marknaden. Bolaget kommer i samband med detta pressmeddelande delge oreviderade resultat- och balansräkningar för september och oktober 2021 samt en koncernövergripande och ackumulerad likviditetsutveckling t.o.m. sista februari 2023.

RESULTATRÄKNING RIZZO GROUP AB
Mkr okt-21 sep-21
Nettoomsättning 22,7 26,7
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0
Rörelsens intäkter 22,7 26,7
Handelsvaror -13,6 -15,7
Övriga externa kostnader -12,2 -9,2
Personalkostnader -2,1 -9,3
Av-/nedskrivn. av materiella & immateriella anl.tillg -0,9 -0,9
Rörelseresultat -6,1 -8,4
Resultat från finansiella investeringar 4,3 -1,3
Resultat efter finansiella poster -1,8 -9,7
Skatt på årets resultat 0,0 0,0
Periodens resultat -1,8 -9,7
BALANSRÄKNING RIZZO GROUP AB
31 oktober 2021 30 september 2021
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 6,6 6,9
Materiella tillgångar 16,5 17,1
Finansiella anläggningstillgångar 75,6 75,6
Summa anläggningstillgångar 98,7 99,5
Omsättningstillgångar
Varulager 29,9 31,4
Övriga kortfristiga fordringar 128,1 118,6
Likvida medel 2,3 0,4
Summa omsättningstillgångar 160,3 150,3
Summa tillgångar 259,0 249,8
Eget kapital -22,1 -39,3
Avsättningar 4,4 4,4
Kortfristiga räntebärande skulder 143,2 144,2
Kortfristiga icke räntebärande skulder 133,6 140,7
Summa eget kapital och skulder 259,0 249,8

För den framåtriktade likviditetsprognosen nedan ligger ett antal antaganden till grund för bedömningen, såsom att pandemin avtar i sådan utsträckning att det möjliggör att Bolaget återgår till samma försäljningsnivåer som innan COVID, att ackordsförhandlingen vinner lagakraft enligt förslag, att nytt bankavtal är på plats med villkor som är åtminstone lika förmånliga för Bolaget som de villkor som gäller för närvarande, att varuförsörjning och transportkostnader återgår till de nivåer som gällde innan COVID  – främst från Asien samt att Bolaget erhåller betalningsvillkor som gällde innan företagsrekonstruktionerna.

Koncernövergripande likviditetsbedömning
Inkl. ackordsbetalningar utifrån ackordsförslag
Dec 21-Feb 23
Saldo IB 21,0
Inbetalningar 949,6
Utbetalningar -889,9
Saldo UB 80,7

Rizzo Group offentliggör enbart denna information till följd av att informationen kommer att lämnas som en del i diskussionerna med Bolagets borgenärer för att söka säkra ackordsförslaget och åtar sig således ingen skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revidera lämnad finansiell data som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller Nasdaq Stockholms regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO och koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, e-mail: [email protected]
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 21.30 CEST

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se
 

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.