Connect with us

Marknadsnyheter

Uttalande från styrelsen i Besqab med anledning av Aros Bostads offentliga uppköpserbjudande

Published

on

Styrelsen i Besqab rekommenderar enhälligt aktieägarna i Besqab att acceptera Aros Bostads offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande görs av styrelsen 1) i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund
Med avsikten att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala har Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) idag genom ett pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad, mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad (”Erbjudandet”). Aros Bostad erbjuder 1,04 
2)  nyemitterade stamaktier och 0,07 3)  nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier 4)  i Besqab, uppgår till cirka 1 861 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 40,2 SEK per aktie i Besqab 5). Aros Bostad har åtagit sig att inte höja vederlaget i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en budpremie om (i förhållande till stängningskursen för Aros Bostads stamaktier om 33,2 SEK och preferensaktie av serie B om 82,8 SEK på Nasdaq First North Growth Market den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet):

 • 44,2 procent i förhållande till stängningskursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
 • 37,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • 43,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

____________________________________________

  1) Styrelseordförande Olle Nordström har på grund av intressekonflikt enligt Takeover-reglerna inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande Erbjudandet. Carola Lavén, som både är verkställande direktör och styrelseledamot i Besqab, har inte deltagit i styrelsens beslut om rekommendation avseende Erbjudandet med anledning av potentiell intressekonflikt.
  2) Siffran har avrundats, den exakta siffran är 1,03880 stamaktier för varje stamaktie i Besqab.
  3) Siffran har avrundats, den exakta siffran är 0,06924 preferensaktier av serie B för varje stamaktie i Besqab.
  4) Baserat på totalt 46 268 052 aktier i Besqab, exklusive egna aktier som återköpts av Besqab (för närvarande 92 145 aktier).
  5) Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen för Aros Bostads stamaktier om 33,2 SEK den 30 januari 2024 och preferensaktie av serie B
om 82,8 SEK den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. 

Aros Bostad har erhållit bindande åtaganden och avsiktsförklaringar från aktieägare i Besqab som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab. Familjen Douglas (inkl. bolag), Olle Engkvists stiftelse, Sven Jemsten med familj (inkl. bolag), Carl Wale med familj (inkl.bolag), Paradeigma Partners AB, Kristian Wale med familj, Lars Öberg med familj (inkl. bolag), Paradigm Capital Value och AB Tuna Holding som tillsammans representerar cirka 36 procent av rösterna och kapitalet i Besqab, har ingått bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet. Därutöver har familjen Nordström (inkl. bolag), vars innehav tillsammans representerar cirka 37 procent av rösterna och kapitalet i Besqab, uttryckt avsikt att efter publicering av Besqabs bokslutskommuniké för helåret 2023 den 2 februari 2024, då den så kallade stängda perioden löper ut, ingå motsvarande åtagande att acceptera Erbjudandet. Mot bakgrund av ovan har Olle Nordström inte deltagit i styrelsens utvärdering och beslut avseende rekommendationen av Erbjudandet

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 20 februari 2024 och avslutas den 12 mars 2024. 

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Aros Bostad blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Besqab och att samtliga för Erbjudandet och för genomförandet av förvärvet av Besqab erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter erhålls på för Aros Bostad acceptabla villkor. Erbjudandets fullföljande är vidare villkorat av att aktieägarna i Aros Bostad, vid extra bolagsstämman i Bolaget som avses hållas omkring den 16 februari 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen i Aros Bostad att emittera nya stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad genom en apportemission till de aktieägare i Besqab som accepterar Erbjudandet och fattar andra erforderliga beslut för att genomföra Erbjudandet. Aktieägare i Aros Bostad som innehar cirka 83 procent av rösterna i Aros Bostad har åtagit sig att rösta för ett sådant förslag. Aros Bostad har åtagit sig att inte fullfölja Erbjudandet om det inte accepteras i sådan grad att Aros Bostad blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Besqab. Vad gäller övriga fullföljandevillkor har Aros Bostad förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa.

Styrelsen i Besqab har efter en skriftlig förfrågan från Aros Bostad tillåtit Aros Bostad att genomföra en begränsad så kallad due diligence-undersökning avseende Besqab i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Besqab har även genomfört en begränsad, motsvarande, due diligence-undersökning avseende Aros Bostad. Inom ramen för Aros Bostads due diligence-undersökning har Aros Bostad inte tagit del av någon insiderinformation (såsom definierat i enlighet med (EU) 596/2014 Marknadsmissbruksförordningen) rörande Besqab som inte därefter har offentliggjorts av Besqab. Inom ramen för Besqabs due diligence-undersökning har Besqab inte tagit del av någon insiderinformation rörande Aros Bostad.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande som Aros Bostad offentliggjorde idag och den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras innan acceptperioden inleds. Information om Erbjudandet finns på: www.besqab2024.se

Styrelsen har anlitat Lenner & Partners Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Styrelsen har också uppdragit åt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) att avge ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen har i sin bedömning av Erbjudandet tagit hänsyn till en rad relevanta faktorer, däribland, men inte uteslutande, rådande marknadssituation, Bolagets finansiella ställning och framtida möjligheter och risker, samt historisk utveckling av Bolagets aktie. 

Styrelsen har även använt sig av metoder som är vanligt förekommande för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden, såsom en analys av Bolagets och Aros Bostads värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens syn och förväntningar på Bolagets och Aros Bostads lönsamhets- och kursutveckling, samt styrelsens syn på Bolagets förutsättningar för långsiktig värdeutveckling. Vid utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen även gjort analyser av Besqab och Aros Bostad med fokus på utbytesrelationen i Erbjudandet. Styrelsen noterar även att aktieägare som tillsammans representerar cirka 36 procent av rösterna och kapitalet i Besqab har ingått åtaganden att acceptera Erbjudandet samt att familjen Nordström (inkl. bolag), vars innehav tillsammans representerar cirka 37 procent av rösterna och kapitalet i Besqab, uttryckt avsikt att ingå motsvarande åtagande att acceptera Erbjudandet.

Styrelsen delar Aros Bostads syn, såsom framgår i Aros Bostads pressmeddelande, att ett samgående mellan bolagen kommer skapa en konkurrenskraftig och ledande aktör på marknaden. Genom sin väsentligt större storlek kommer det sammanslagna bolaget få en starkare marknadsposition och dessutom kapacitet att ta ytterligare marknadsandelar. Ett samgående kommer att innebära skalfördelar avseende kostnader för ett noterat bolag och central administration. Samgåendet förväntas resultera i ett bredare och mer attraktivt kunderbjudande. Därtill ser styrelsen att samgåendet kan bidra till en starkare finansiell grund för det nya bolaget, med bland annat stabilare kassaflöden och nya möjligheter till konkurrenskraftig finansiering, vilket ökar det nya bolagets förmåga att verka framgångsrikt på en konkurrensutsatt marknad. Styrelsen gör också bedömningen att det ökade börsvärdet för det sammanslagna bolaget, i kombination med en mer diversifierad ägarbas, kan väntas öka intresset för det nya bolagets aktie och därmed positivt inverka på likviditeten i aktiehandeln.

Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs och vid full anslutning i Erbjudandet kommer aktieägarna i Besqab inneha cirka 47 procent av rösterna och cirka 45 procent av kapitalet i det sammanslagna bolaget. 6)  

Därtill har styrelsen tagit hänsyn till det värderingsutlåtande (fairness opinion) som PwC lämnat på styrelsens uppdrag. I detta utlåtande framgår att PwC anser att Erbjudandet är skäligt för Bolagets aktieägare ur finansiell synpunkt, baserat på de förutsättningar och antaganden som anges i värderingsutlåtandet.  

Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en budpremie om 44,2 procent i förhållande till stängningskursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. 

_____________________________________

6) Aros Bostads och Besqabs aktieägare kommer att äga cirka 55 procent respektive 45 av kapitalet i det nya bolaget. Andel röster och kapital i det nya bolaget är beräknat baserat på 53 908 026 utestående stamaktier och 8 497 950 utestående preferensaktier av serie B i Aros Bostad. I beräkningen har inte ALM Equitys 2 141 725 konvertibler i Aros Bostad som berättigar till 2 141 725 nya stamaktier beaktats. Med beaktande av de utestående konvertiblerna, vilka kommer konverteras senast den 31 oktober 2024, skulle Besqabs aktieägares andel av Aros Bostad uppgå till cirka 46 procent av rösterna och cirka 44 procent av kapitalet.
 

Gällande värdet på Erbjudandet uppmanas aktieägare i Besqab att följa värdet på Aros Bostads stamaktier och preferensaktier av serie B under acceptperioden och notera att värdet på Erbjudandet kommer att förändras över tid i linje med förändringar i kursen på Aros Bostads stamaktier och preferensaktier av serie B.
Med hänsyn taget till ovanstående anser styrelsen att Erbjudandet är attraktivt för aktieägarna i Besqab. Mot bakgrund av detta rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Besqab att acceptera Erbjudandet. 

Effekter på Besqab och dess anställda
Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Aros Bostad uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma ha på Besqab, särskilt sysselsättningen, samt sin uppfattning om Aros Bostads strategiska planer för Besqab och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Besqab bedriver sin verksamhet.

I Aros Bostads pressmeddelande anges att det nya bolagets VD kommer att vara Aros Bostads nuvarande VD Magnus Andersson och det nya bolagets CFO kommer att vara Besqabs nuvarande CFO Anna Jepson. Vidare anges att det nya bolagets koncernledning kommer att bestå av personer från både Aros Bostad och Besqab, vilket säkerställer en mångsidig och kompetent koncernledning. Av pressmeddelandet framgår vidare att avsikten är att en extra bolagsstämma i Aros Bostad ska sammankallas efter fullföljandet av Erbjudandet för att välja en ny styrelse där både Aros Bostads nuvarande styrelseordförande Per Rutegård och Besqabs nuvarande styrelseordförande Olle Nordström kommer föreslås ingå med Per Rutegård som styrelseordförande. Vidare anger Aros Bostad att den nya styrelsen även kommer att inkludera medlemmar från både Aros Bostads och Besqabs nuvarande styrelser.  

I Aros Bostads pressmeddelande anges att genom samgåendet slås två mycket professionella och kompetenta organisationer med liknande värderingar samman, vilket skapar en stabil grund att växa vidare ifrån. Vidare anges att det nya bolaget kommer ha inriktning på en stark projektutvecklings- och försäljningsorganisation med ett tydligt affärsmannaskap samt kund- och hållbarhetsfokus, vilket skapar förutsättningar för lönsam tillväxt. Enligt Aros Bostads pressmeddelande är avsikten att det nya bolagets fortsatta verksamhet ska bedrivas med medarbetare från båda bolagen och att huvudkontoret ska vara placerat i Stockholm. Vidare anges att ett samgående mellan Aros Bostad och Besqab bedöms vara ömsesidigt fördelaktigt för båda bolagen och förväntas förse medarbetarna med goda möjligheter för framtida kompetensutveckling.

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Danderyd den 31 januari 2024
Besqab AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Sara Mindus, Styrelseledamot
Christina Durling, Kommunikationschef, 08-409 416 26,
christina.durling@besqab.se

Bifogade filer:
Värderingsutlåtande

Denna information är sådan som Besqab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 januari 2024, klockan 07.35 (CET).

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Published

on

By

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Avhandlingen: Novel Marine Ingredients for Aquaculture – Fish Nutrition, Physiology and Intestinal Health

Kontakt: Niklas Warwas, doktorand på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, telefon: 0736-94 26 75, e-post: niklas.warwas@bioenv.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Totala intäkter minskade med -7,4 % till 297 121 (320 778) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -12,6 % (6,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,1 % (32,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 33 045 (29 979) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 432 (29 131) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 24 881 (21 570) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,04 (1,77) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 227 239 (178 646) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,1 (0,2)
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023
   

Viktiga affärshändelser under kvartalet
 

 • BudAB AB förvärvades med tillträde från och med oktober 2023
 • Kvalitetstransport A/S förvärvades med tillträde från och med januari 2024

 

Helåret 1 januari – 31 december 2023
 

 • Totala intäkter minskade med -5,5 % till 1 183 714 (1 253 147) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -9,1 % (11,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (31,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 121 561 (125 602) TSEK
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -51 705 (-) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 193 (122 215) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39 379 (86 922) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3,23 (7,13) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 133 795 (127 033) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 
 

VD kommenterar

Det fjärde kvartalet kännetecknades av en fortsatt lägre efterfrågan inom våra huvudmarknader, något som påverkade de flesta aktörerna inom vår bransch. Detta ledde till en fortsatt prispress och en ökad efterfrågan på billigare, men långsammare transporttjänster.

 

Trots nuvarande marknadsvillkor och prispress har Jetpak uppnått solida resultat under såväl fjärde kvartalet som helåret. Detta drivet av en stark kostnadskontroll, en kostnadsvariabel produktionsmodell i kombination med fortsatt hög kvalitet och väl kontrollerade omkostnader.
Vår prissättning har anpassats i takt med de förändrade marknadsförhållandena och vår ”cash conversion” har upprätthållits på en hög nivå.
 

Jetpaks totala intäkter under kvartalet uppgick till 297 121 (320 778) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt på -7,4 % (16,5 %).
Rörelseresultatet blev 31 432 (29 121) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på
10,6 % (9,1 %).
Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 137 893 (161 525) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -14,6 % (26,0 %), medan bruttomarginalen uppgick till 36,6 % (38,6) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Danmark, med intäktsminskningar på 34,6 respektive 20,0 %. Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. 

I vår danska verksamhet drevs intäktsminskningen av minskade volymer samt att vissa kunder valde mer standardiserade lösningar. Även Sverige, Norge och Finland redovisade minskade intäkter, främst drivet av en minskad volym inom sjuk- och hälsovård.
 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 152 024 (149 244) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 1,9 % (7,4 %), och bruttomarginalen ökade till 22,9 % (21,3 %), huvudsakligen drivet av förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med lägre marginaler. Nedgången inom Road segmentet kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans minskade med -8,1 %. Sverige och Europa redovisade ökade intäktsnivåer.

 

Resultatförbättringsprogrammen för både Danmark och Europa följer vår plan.

Båda länderna arbetar hårt med nya kommersiella initiativ och med sin pipelineuppbyggnad,
trots att det tar längre tid att stänga nya affärer på grund av den fortsatta konjunkturella osäkerheten.

Jetpaks ESG-strategi är baserad på vårt långsiktiga engagemang för miljön samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser. En del av ESG- strategin är att gå mot ny och effektivare teknologi.
Jetpak har under kvartalet fortsatt att undersöka i vilken utsträckning drönartekniken kan stödja Jetpaks framtida leveranskedja. Vi har ett fortsatt samarbete kring flera möjliga distributionsområden för drönarleveranser inom Norden. Kommersiellt startdatum är ännu inte definierat men väntar på myndighetsgodkännande samt kommersiellt åtagande från kunder.

 

Inom vårt Express Road segment kan stora fördelar vinnas genom att nyttja nya teknologier.
Vi undersöker och analyserar AI-baserade lösningar, vilket kan resultera i förbättrad ruttplanering och förbättrat fordonsutnyttjande. Ett avtal har träffats med en av våra större kunder där ett antal elfordon kommer att introduceras under kommande månader. Dessutom görs en fördjupad analys inom våra tätaste distributionsområden, då en ökad batteriräckvidd och lastkapacitet ger fler möjligheter i framtiden.

Under 2023 genomförde vi tre bolagsköp, vilket var ett rekord i Jetpaks historia; först Budakuten i Malmö i maj, därefter BudAB vid Stockholm-Arlanda i oktober samt dagarna innan jul annonserades förvärvet av Kvalitetstransport vid Oslo-Gardermoens flygplats, med tillträde från och med januari 2024.
Dessa förvärv var viktiga för att förstärka Jetpaks marknadsnärvaro, inte minst vid Nordens viktigaste hubbar för flygtransporter. Tillsammans med CTS förvärvet under 2022 så har vi nu stärkt vår marknadsposition vid både Kastrup, Arlanda och Gardermoen och kan samordna dessa förvärv med Jetpaks befintliga verksamheter vid dessa flygplatser och huvudstadsregioner i våra nordiska hemmamarknader.

Direkt efter övertagandet av Kvalitetstransport i januari 2024 inleddes integrationsarbetet med Jetpaks befintliga verksamhet vid Gardermoen, och vi räknar med att redan under 2024 succesivt kunna realisera integrationsvinster.  

Vi kommer att fortsätta att konsolidera den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, nu när försäljningsmultiplarna kommit ner på mer attraktiva nivåer. Dock kommer vi att dra ner på antalet förvärv under kommande kvartal för att fokusera på att säkerställa en god integration med under året förvärvade verksamheter.

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande volatiliteten i efterfrågan och minskande volymer. Inom ramen för våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt.
Detta inkluderar införandet av en vidare geografisk täckning av utvalda tjänster, såsom special- och temperaturkontrollerade tjänster. Dessutom rampar vi upp våra försäljningskanaler samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Direkt och indirekt kostnadseffektivisering eftersträvas i våra kostnadsbesparingsprojekt, när vi siktar på ytterligare kostnadsbesparingar baserat på optimering av våra leverantörsmodeller samt även synergier från nyförvärvade verksamheter.

 

Baserat på nuvarande marknadssituation förväntar vi oss att åtminstone första hälften av 2024 fortsätter att vara utmanande. Den negativa tillväxten förväntas fortsätta även under kommande kvartal, men vi räknar med en fortsatt stabil justerad EBITA, tack vare vår fortsatt goda kostnadskontroll. Vi förväntar oss en långsam marknadsåterhämtning från slutet av det andra kvartalet 2024.

Till årsstämman i juni 2024 föreslår styrelsen ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2023. 

 

Trots dessa makroekonomiska utmaningar återupprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt samt en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson
att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 89 2444 32976     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 650 79 26 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 februari 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd till detta pressmeddelande, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 
För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen i Minesto AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdag den 14 mars 2024 i stället för onsdagen den 13 mars 2024. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Endast datum för stämman, sista dag för anmälan samt aktuella avstämningsdagar har uppdaterats, kallelsen är i övrigt oförändrad. Uppdaterad kallelse återfinns nedan. Den uppdaterade kallelsen publiceras även på bolagets webbplats och ersätter tidigare publicerad version.

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 (”Minesto” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 mars 2024, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 mars 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 mars 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 8 mars 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

 1. genom post till Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”), eller
 2. genom e-post till ir@minesto.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 8 mars 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.minesto.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om justeringsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2024 om en nyemission om högst 40 183 173 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 009 158,65 kronor, samt en emission av högst 13 394 391 teckningsoptioner av serie TO4, berättigande till teckning av totalt 13 394 391 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 719,55 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och ska genomföras genom utgivande av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
 2. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 3. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 15 mars 2024.
 5. Teckningskursen per unit ska vara 9,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den eventuella del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
 6. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19 mars 2024 till och med den 2 april 2024. Teckning av units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för units som tecknats utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 9. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units:
 • i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 • i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 • i sista hand tilldelas de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata i förhållande till deras ställda garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 4,50 kronor per aktie.
 2. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 12 nedan.
 3. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 framgår av de särskilda villkor som kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Övrigt” nedan.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om Företrädesemissionen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de angivna rösterna.

8 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 160 732 694. Bolaget inne­har inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på J A Wettergrens Gata 14 i Västra Frölunda och på Bolagets webbplats, www.minesto.se, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2024

Minesto AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.